PRIVACYVERKLARING

Dit is de Privacy Verklaring van De Koger BV. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt De Koger BV uw persoonsgegevens.

De Koger BV acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij De Koger BV veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft De Koger BV een Privacy Verklaring?
We hebben in de Privacy Verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacy Verklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van De Koger BV bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met De Koger BV worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is deze Privacy Verklaring van toepassing?
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Koger BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening van u op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt De Koger BV persoonsgegevens?
Van alle personen die zelf via de website contact opnemen met de Koger BV kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten en klanten van De Koger BV. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten of business partners.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacy Verklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe De Koger BV omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is De Koger BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34169636 en gevestigd aan het Zuideinde 123 te Koog aan de Zaan. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt De Koger BV uw persoonsgegevens?
De Koger BV mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitvoering van openbaar gezag;
 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De Koger BV verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzendbureau, zoals bijvoorbeeld uitzenden, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • Om u te bemiddelen naar werk, jouw carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid;
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies;
 • Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe gaat De Koger BV met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft De Koger BV een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
088 - 1805250

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft De Koger BV passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen De Koger BV niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van De Koger BV is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door De Koger BV zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
De Koger BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

De Koger BV kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend De Koger BV haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
De Koger BV zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met De Koger BV
Veel contacten tussen u en De Koger BV verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of via de website. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten telefonisch, via e-mail, of via www.dekoger.nl contact met De Koger BV. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van De Koger BV. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door De Koger BV worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van De Koger BV
Op de website van De Koger BV kunnen mogelijke functionele cookies en analytische cookies worden geplaatst. De analytische cookies zijn van Google Analytics en deze zijn op een privacy vriendelijke manier geconfigureerd (zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wat houdt (in het kort) de privacy vriendelijke inrichting in:

 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Wij delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google;
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • Wij hebben gekozen voor de optie om het IP-adres van de bezoeker te maskeren;
 • De gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van De Koger BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van De Koger BV klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer De Koger BV persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
De Koger BV verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u ingeschreven bij De Koger BV en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door De Koger BV onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door De Koger BV kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze privacy verklaring
De Koger BV kan deze Privacy Verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 18-04-2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.dekoger.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

De Koger BV
Zuideinde 123, 1541 CC Koog aan de Zaan
Info@dekoger.nl